Η θέση του Λαϊκού Νομαρχιακού Συναγερμού για την Ανατολική Αττική για την Χωροταξία και το Περιβάλλον

 • Δημοσιεύτηκε: 27 Ιούνιος 2006

  Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η περιφέρεια Αττικής είναι ο χώρος στον οποίο επεκτείνεται και θα επεκταθεί και στο μέλλον η, ήδη, υπερφορτωμένη πρωτεύουσα της χώρας. Πολλοί από τους κατοίκους της τελευταίας, αναζήτησαν στην εν λόγω περιφέρεια, μία πιο ανθρώπινη διαβίωση τα τελευταία χρόνια και όπως φαίνεται, το παράδειγμά τους θα ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι.

  Το βασικότερο αίτιο αυτής της «εσωτερικής μετανάστευσης» είναι η κακά δομημένη πολεοδομικά και χωροταξικά Αθήνα, μία Αθήνα που κουράζει και «φθείρει» τον πολίτη της. Ως εκ τούτου, η ορθή χάραξη, η πολεοδόμηση, η οριστική αποσαφήνιση χρήσεων γης, η πλήρης κατασκευή υποδομών, είναι το ελάχιστο που χρειάζεται, ώστε να μην γίνει, εν έτει 2000, η επανάληψη του εγκληματικού εκτρώματος της μεταπολεμικής Αθήνας.

  Ο ρόλος της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στον τομέα αυτόν, λοιπόν, είναι σημαντικότατος, αφού έχοντας στην δικαιοδοσία της όλη την περιοχή, έχει την δυνατότητα ισόρροπα και συνολικά να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.

  Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  Άμεσος και οριστικός προσδιορισμός των χρήσεων γης

  Απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο, το οποίο να ορίζει σαφώς και οριστικώς, τις οικιστικές περιοχές, τις εμπορικές περιοχές, τις βιοτεχνικές-βιομηχανικές περιοχές, τις δασικές εκτάσεις, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις , τους εμπορικούς λιμένες, τους τουριστικούς και τους αλιευτικούς.

  Να γίνουν, κατόπιν, οι εντάξεις στο σχέδιο πόλεως και να αποσαφηνιστεί, που υπάρχουν χώροι πρασίνου εντός της πόλεως, και που άλλοι κοινόχρηστοι χώροι εντός αυτής (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, παράκτιες ζώνες κ.λπ.).

  Τα παραπάνω κρίνονται απαραίτητα, ώστε να εκλείψει, επιτέλους, το φαινόμενο των αυθαιρέτων, των καταπατητών γης ακόμα και των «ύποπτων» θερινών πυρκαγιών στα δάση.

  Κατασκευή υποδομών

  Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έλλειψη σοβαρών υποδομών, όπως:

  - Οδικό δίκτυο: απαιτείται η βελτίωση και επέκτασή του οδικού δικτύου, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον διαρκώς αυξανόμενο, κυκλοφοριακό φόρτο. Είναι γνωστό, ότι όλα τα συγκοινωνιακά έργα, μετά την παρέλευση ολίγων ετών από την κατασκευή τους, δεν επαρκούν λόγω, κυρίως, της αυξήσεως των οχημάτων, ακόμα και εάν δεν έχει μεταβληθεί κάποια από τις αρχικές παραμέτρους μελέτης των. Στην περίπτωση της Ανατολικής Αττικής το φαινόμενο αυτό, ήδη, φαίνεται κυρίως τους θερινούς μήνες και τα Σαββατοκύριακα, αφού πλέον των κατοίκων της, το δίκτυο εξυπηρετεί και τους χιλιάδες Αθηναίους που την επισκέπτονται.

  - Αντιπλημμυρική προστασία: οι αντιπλημμυρικές υποδομές της περιοχής είναι ανύπαρκτες, με αποτέλεσμα μετά από σχετικώς μέτριες βροχοπτώσεις, να πλημμυρίζουν δρόμοι, σπίτια, αγροί.

  - Αποχέτευση λυμάτων - Βιολογικός καθαρισμός: η χρήση απορροφητικών τάφρων (βόθροι) μέσα σε πόλεις και χωριά είναι μία λύση του παρελθόντος, η οποία και μολύνει το υπέδαφος και αντιοικονομική είναι, όταν χρειάζεται διαρκή εκκένωση. Η χάραξη ενός δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων αστικών λυμάτων, καθώς η κατασκευή περιφερειακών μονάδων βιολογικού καθαρισμού, όπου το δίκτυο θα καταλήγει, αποτελεί μονόδρομη επιλογή. Η μεγάλη έκταση του Νομού, καθώς και η μορφολογία αυτού καθιστούν δυσχερή την κατασκευή ενός Κεντρικού Βιολογικού Καθαρισμού, τυχόν κατασκευή του οποίου θεωρείται και κοινωνικώς άδικη, αφού θα επιβαρυνόταν μονομερώς μία περιοχή.

  - Διαχείριση αστικών απορριμάτων: Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μία πρόθεση κατασκευής Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) σε διάφορες περιοχές του Νομού. Μετά την Κερατέα, προγραμματίζεται το Γραμματικό και η Φυλή. Σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε., οι Χ.Υ.Τ.Α. όλων των Ευρωπαϊκών χωρών μελών της, θα καταργηθούν από το έτος 2008, οι δε λειτουργούντες έως τώρα, θα πρέπει να διακόψουν οριστικώς την λειτουργία τους σε 2 έτη. Ως εκ τούτου, η κατασκευή νέων Χ.Υ.Τ.Α. είναι από παράλογη έως ύποπτη, οι δε περιοχές που έχουν εκλεγεί, ιδίως το Μαύρο Βουνό Γραμματικού, είναι και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Εντούτοις, το πρόβλημα των απορριμμάτων, τόσο της περιοχής όσο και της πρωτεύουσας χρειάζεται άμεσα λύση, η οποία δεν είναι άλλη από την προεπιλογή - ανακύκλωση και, κατόπιν, καύση των υπολειμμάτων, από ειδική μονάδα. Η μονάδα αυτή, κατόπιν, εκμεταλλεύεται την εκλυόμενη ενέργεια της καύσης, μετατρέποντας την σε ηλεκτρική, το δε θερμό νερό που παράγεται από αυτήν, προορίζεται για οικιακή χρήση. Μια τέτοια μονάδα η οποία έχει 'ανταποδοτικά οφέλη', διότι και εξαφανίζει τα απορρίμματα και παράγει ενέργεια, δεν μπορεί παρά να βρίσκεται πλησίον του αστικού ιστού και όχι μακράν αυτού και, ως εκ τούτου, δεν συμφέρει να χωροθετηθεί σε περιοχές της ανατολικής Αττικής.

  - Λιμενική υποδομή: Η λιμενική υποδομή, φαντάζει ως δευτερευούσης σημασίας, συγκρινόμενη με όλες τις προηγούμενες, για την καθημερινότητα του πολίτη, έχει όμως, σημαίνοντα ρόλο, αφού πλέον της περιοχής εξυπηρετείται και η πρωτεύουσα. Έτσι η ανάγκη για τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) και για αλιευτικά καταφύγια, δεν μπορεί να είναι μεμονωμένες και αυθαίρετες κατασκευές κάποιου δήμου ή κοινότητος, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες και να μην πλήττει την ευαίσθητη ισορροπία των παρακτίων ζωνών, αφού κάθε λιμενικό ή άλλο παράκτιο έργο επηρεάζει σημαντικά την μελλοντική κατάσταση της ακτογραμμής και μπορεί να αλλοιώσει σημαντικά την φυσιογνωμία μίας περιοχής. Επίσης, έργα που είχαν ανακοινωθεί, όπως, το περίφημο «τσιμεντονήσι», ένα τεχνητό νησί 100 m ανοικτά του λιμανιού της Νέας Μάκρης, δεν μπορούν παρά να μας βρουν απέναντί τους, αφού και περιβαλλοντολογικά είναι επιβλαβή, αλλά και αισθητικώς ανάρμοστα.

  Γ. ΣΥΝΟΨΗ

  Είναι προφανές ότι όλα όσα αναφέρθηκαν έχουν ανάγκη συντονισμένων και συνδυασμένων ενεργειών, που θα απορρέουν από ένα οργανωμένο σχέδιο. Λόγω και του μεγέθους και μορφολογίας του νομού, αλλά και της ιδιαζούσης περιπτώσεως (γειτνίαση με Αθήνα), η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ λογίζεται ως ο κατ' εξοχήν κατάλληλος θεσμός που δύναται να ανταπεξέλθει με την μέγιστη αποτελεσματικότητα προς τις κατευθύνσεις αυτές. Κρίνεται, απαραίτητη, λοιπόν η αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και η ενίσχυση της Νομαρχίας σε πολιτική ισχύ και μέσα ,ώστε να μπορεί αποτελεσματικά να επιδοθεί στο έργο της.